رديف نام نشریه اعتبار وب سایت
1 مطالعات آموزش و فراگیری زبان انگلیسی – دانشگاه تبریز
علمی پژوهشی
2 آموزش مهارتهای زبان (علوم اجتماعی و انسانی سابق) – دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
3 آموزش زبان انگلیسی – انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
علمی پژوهشی
4 نوآوریهای آموزشی – وزارت آموزش و پرورش
علمی پژوهشی
5 آموزش در علوم انتظامی- معاونت تربیت و آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یران با همكاری دانشگاه ها
علمی پژوهشی
6 آموزش عالی ایران – انجمن آموزش عالی ایران
علمی پژوهشی
7 پژوهش در نظامهای آموزشی – انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
علمی پژوهشی
8 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
علمی پژوهشی
9 تعلیم و تربیت – وزارت آموزش و پرورش
علمی پژوهشی
10 تعلیم و تربیت استثنایی – سازمان آموزش و پرورش
علمی پژوهشی
11 راهبردهای آموزش – دانشگاه علوم پزشكی بقیه اله
علمی پژوهشی
12 رویكردهای نوین آموزشی – دانشگاه اصفهان
علمی پژوهشی
13 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
علمی پژوهشی
14 علوم تربیتی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
15 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی – دانشگاه شهیدبهشتی
علمی پژوهشی
16 مطالعات آموزش و یادگیری (علوم اجتماعی و انسانی سابق) – دانشگاه شیراز
علمی پژوهشی
17 مطالعات برنامه درسی – انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
علمی پژوهشی
18 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی – انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
علمی پژوهشی
19 مطالعات برنامه ریزی آموزشی- دانشگاه مازندران باهمكاری انجمن آموزش عالی ایران
علمی پژوهشی
20 نوآوریهای آموزشی – وزارت آموزش و پرورش
علمی پژوهشی
21 مدیریت بر آموزش انتظامی – معاونت آموزشی ناجا با همكاری انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
علمی پژوهشی
22 فناوری آموزش – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علمی پژوهشی
23 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورز ی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علمی پژوهشی
24 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
علمی پژوهشی
25 علوم ترویج و آموزش کشاورزی – انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
علمی پژوهشی
26 پژوهشهای نوین روانشناختی (روانشناسی سابق) – دانشگا ه تبریز باهمكاری انجمن روانشناسی ایران
علمی پژوهشی
27 مطالعات روانشناسی تربیتی – دانشگاه سیستان و بلوچستان با همكاری انجمن ایرانی روانشناسی
علمی پژوهشی
28 پژوهش در سلامت روانشناختی – دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
29 اندیشه های نوین تربیتی – دانشگاه الزهرا (س) با همكاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
علمی پژوهشی
30 اندازه گیری تربیتی – دانشگاه علامه طباطبایی باهمكاری دانشگاه های دیگر
علمی پژوهشی
31 برنامه ریزی درسی نظریه و عمل – انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همكاری دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
32 پژوهشهای کاربردی روانشناختی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق)- دانشگاه تهران
علمی پژوهشی
33 دانش و پژوهش درروانشناسی کاربردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با همكاری انجمن روانشناسی ایران
علمی پژوهشی
34 دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) – دانشگاه شهید چمران اهواز
علمی پژوهشی
35 روانشناسی – انجمن ایرانی روانشناسی
علمی پژوهشی
36 روانشناسی افراد استثنایی – دانشگاه علامه طباطبایی با همكاری دانشگاه های دیگر
علمی پژوهشی
37 پژوهش در برنامه ریزی درسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان با همكاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
علمی پژوهشی
38 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت – انجمن تعلیم و تربیت
علمی پژوهشی
39 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه امام حسین (ع)
علمی پژوهشی
40 روانشناسی تربیتی – دانشگاه علامه طباطبایی
علمی پژوهشی
41 روانشناسی سلامت – دانشگاه پیام نور با همكاری دانشگاه های دیگر
علمی پژوهشی
42 روانشناسی کاربردی – دانشگاه شهید بهشتی
علمی پژوهشی
43 روانشناسی مدرسه – دانشگاه محقق اردبیلی با همكاری دانشگاه های دیگر
علمی پژوهشی
44 روانشناسی معاصر – انجمن روانشناسی ایران
علمی پژوهشی
45 پژوهشهای برنامه درسی – دانشگاه شیراز با همكاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
علمی پژوهشی
46 شناخت اجتماعی – دانشگاه پیام نوربا همكاری انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
علمی پژوهشی
47 علوم رفتاری – دانشگاه علوم پزشكی بقیه اله (عج)
علمی پژوهشی
48 پژوهشهای تربیتی – دانشگاه خوارزمی
علمی پژوهشی
49 پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) – دانشگاه فردوسی مشهد با همكاری انجمن تعلیم و تربیت
علمی پژوهشی
50 مطالعات روانشناختی – دانشگاه الزهرا (س)
علمی پژوهشی
51 تربیت اسلامی – پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علمی پژوهشی
52 ناتوانی های یادگیری دانشگاه محقق اردبیلی انجمن پژوهشهای آموزشی ایران
علمی پژوهشی

امروز هفت بهمن هزار و سیصد و نود و هشت

تلفن: 22970038
فکس: 22970038
داخلی: 2634
ceeducation@srttu.edu