دکتر ناصر شايگان

 
استادیار گروه مکانیک خودرو
تلفن:-
فکس:-
ایمیل:N_Shaygan @ srttu.edu
مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

  عنوان مقاله نویسندگانسال چاپتوضیحاتفایل
1 بررسی تئوری استفاده ازهیدروژن در موتور جرقه ای و تنها آلاینده آنناصر شایگان۱۳۸۷پژوهشنامه حمل و نقل،سال پنجم،ش2، صص144 -139pdf