ارد
۰۵
ارد
۰۵
ارد
۰۴

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

دومین نشست دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه با اساتید مشاور

ادامه خبر
ارد
۰۴

روابط عمومي دانشگاه

انتصابات جدید در دانشگاه

ادامه خبر
فرو
۳۰

اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

بازدید معاون محترم پرورشی وزارت آموزش و پرورش از نمایشگاه زبان دانشکده علوم انسانی

ادامه خبر
فرو
۲۹
فرو
۲۸

ستاد اموردانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

اولين نشست دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه با اساتید مشاور

ادامه خبر
فرو
۲۳

شماره نوزدهم خبرنامه

دانلود نوزدهمین شماره خبرنامه دانشگاه، 23 فروردین 1396

ادامه خبر