پایگاههای علمی


يکشنبه 31 فروردين 1393

Library pic


اخبار و اطلاعیه ها

افزایش منابع الکترونیکی کتابخانه مرکزی که به عدد 11431 نسخه رسیده است.ادامه...
در نرم افزار کتابخانه مرکزی تعداد 8333 منبع دیجیتال شامل: ( کتاب الکترونیکی* پایان نامه* مقالات* نشریات*) موجود می باشدادامه...
دسترسی به پایگاههای SCI, IEEE, ACS, Ebsco host, SPringsr,.........ادامه...
دسترسی به پنج پايگاه Doaj- scirus- arxiv- cogprint- usda از تاريخ ۱۴/۸/۹۰ادامه...
دسترسی دانشگاه به كتاب هاي الكترونيكي Ebrary ادامه...