اولین دوره آموزشی ماساژور در دانشگاه شهید رجایی برگزار گردید. ابوالحسنی دبیر علوم ورزشی از اهداف برگزاری این دوره را ارتقاء سطح علمی فرهنگی دانشجویان و ارائه فرصت های بازار کار موفق اعلام کرد. در این دوره تعداد 40 نفر از دانشجویان پسر از تاریخ 16لغایت 21 بهمندر دو بخش نظری (به مدت سه روز) وبخش عملی (به مدت 2 روز) شرکت نمودند که به گفته وی به کسانی که دوره را به طور موفقیت آمیز طی نمایند گواهینامه معتبر قابل ترجمه اعطاء خواهد گردید. ابوالحسنی در انتها از تلاش های مدیریت و اساتید دانشکده علوم ورزشی و اساتید فدراسیون علوم پزشکی در برگزاری این دوره تشکر نمود.

photo_2017-03-11_09-56-33 photo_2017-03-11_09-56-56 photo_2017-03-11_09-57-00

Print Friendly