چهارمین جلسه شورای تخصصی دانشجویی

با حضور معاونت دانشکده ها و نماینده دانشجویان در دفتر معاونت دانشجویی برگزار گردید. که طبق تصمیمات گرفته شده به شرح ذیل اعلام میگردد.

  • به حضور مسئولين محترم دانشكده ها در خوابگاههاي دانشجويي تأكيد گرديد در اين راستا، مقرر شد برنامه ي زمان بندي با توجه به فراواني دانشجويان در خوابگاهها، توسط حوزه معاونت دانشجويي به دانشكده ها اعلام شود و در صورتيكه در محدوده ي زماني مشخص شده، نظر اصلاحي توسط دانشكده ها اعلام نگردد، بعنوان برنامه ي قطعي در جهت اجرا، ابلاغ گردد.
  • مقرر گرديد در خصوص تأمين خوابگاه براي دانشجويان در ترم تابستان و نيز اخذ دانشجو متناسب با ظرفيت خوابگاهي در سال تحصيلي جديد، راهكار ارائه شده و تدبير شود.
  • مقرر شد اعضاي شوراي تخصصي دانشگاه به منظور حضور در بين دانشجويان در فواصل زماني مشخص در غذاخوري دانشجويان حضور يابند.
  • پيشنهاد شد، برخي از جلسات شورا در خوابگاههاي دانشجويي برگزار گردد./
  • 010 009 008 007 006 005 004 003 002 001
Print Friendly