پنجمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران در تاریخ 30 و 31 فروردین ماه 1396 در دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار خواهد شد.
وبسایت همایش:

www.iceem2017.ir

r_1_161214194205

 

 

 

Print Friendly