در هفته گرافیک نمایشگاه آثار دانشجویان و اساتید در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه

namayeshgahبا همکاری انجمن علمی گرافیک و معماری یکشنبه 3/2/96 افتتاح و

تا شنبه 9/2 96 ادامه داشت.

Print Friendly