به اطلاع می رساند با توجه به درخواست تعداد کثیری از متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان،

مهلت شرکت در فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تا ساعت 24 روز چهارشنبه 10/3/96 نمدید گردید. ضروری یست متقاضیان به منظور شرکت در فراخوان بر اساس دستورالعمل ذیل اقدام نمایند.

کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 96

دکتری بدون آزمون سال 96

Print Friendly