جدول زمانبندي مراجعه ي پذيرفته شدگان مرحله ي تكميلي

آزمون استخدامي سال 95 وزارت آموزش وپرورش دانشگاه شهيد رجايي جهت انجام مراحل مصاحبه

رشته تحصيليظرفيتروز مراجعهمكان انجام مراحل مصاحبهساعت مراجعه ي حضوري
 الكترونيك3  نفرسه شنبه مورخ

 

19/11/95

دانشكده مهندسي عمران سابقاز ساعت 8.30 الي 15
مكانيك خودرو1   نفر
ساخت وتوليد1   نفر
كاروفناوري 28  نفر
الكتروتكنيك5  نفر
حسابداري2   نفر
معماري1   نفر
جمع كل41 نفر

 

 

Print Friendly