در ویژه نامه همایش ملی آجر و آجرکاری در معماری ایران مصاحبه ای با استاد حسین زمرشیدی به چاپ رسیده است که در ادامه میخوانیم

image-109 image-110 image-111

Print Friendly