با اصلاح آیین نامه شورای فرهنگی و اجتماعی خوابگاه ها در جلسات شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مقرر گردید که به منظور گزینش سه عضو دانشجویی شورا انتخابات در خوابگاه ها انجام شود.  دکتر روشن احمدی مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این رابطه توضیح داد که در مرحله اول مقرر گردید که این فرآیند در سه خوابگاه انجام شود و خوابگاه های دانشجویی پسرانه حافظ و طرشت و خوابگاه دانشجویی دخترانه مبارک آباد انتخاب شدند. پس از طراحی پوسترها تبلیغاتی و برگزاری جلسه با حوزه معاونت محترم دانشجویی – جناب آقای دکتر طهماسبی پور (معاون محترم دانشجویی) ، جناب آقای دکتر سلطانی (مدیر محترم دانشجویی) و جناب آقای دکتر یزدانی (رئیس کمیته انضباطی)- در ابتدا فرم های ثبت نام به خوابگاه ها ارسال گردید که برای خوابگاه حافظ 9 نفر، خوابگاه طرشت 7 نفر و برای خوابگاه  مبارک آباد 9 نفر نامزد عضویت برای شورای فرهنگی خوابگاه ها شدند. پس از برگزاری جلسه توجیهی با سرپرستان خوابگاه ها در تاریخ سوم اردیبهشت ماه انتخابات به منظور گزینش  عضو اصلی و  عضو علی البدل انجام شد که اعضاء زیر انتخاب گردید.

خوابگاه حافظ: آقایان صداقت زاده، فاریابی و حافظ علویان به عنوان اعضاء اصلی و آقایان مرادیان و خلیلی به عنوان اعضاء علی البدل

خوابگاه طرشت: آقایان احسانی، جاودان و خانی به عنوان اعضاء اصلی و آقایان کچرانلویی و حمیدرضا کریمی به عنوان اعضاء علی البدل

خوابگاه مبارک آباد: خانم ها کوثر، مددی و زنجانی به عنوان اعضاء اصلی و خانم ها داننده و خسروی به عنوان اعضاء علی البدل

آقای دکتر روشن احمدی ضمن تشکر از تلاش های همکاران شاغل در معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی به خصوص سرپرستان خوابگاه ها – آقایان اکبرشاهی، داعی، ارجمندی، و خانم نیک پور و بنی عامریان- اعلام نمود که انتخابات سایر خوابگاه نیز انجام خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که خوابگاه حافظ در روز انتخابات میزبان آقای دکتر طهماسبی پور معاون محترم دانشجویی و آقای ابوطالبی معاون محترم پرورشی و فرهنگی شهر تهران بودند که گزارشی از فرآیند انتخابات در خوابگاه خافظ به آنها ارائه گردید.

photo_2017-04-24_19-18-49 photo_2017-04-24_19-18-59 photo_2017-04-24_19-19-12 photo_2017-04-24_19-19-16

photo_2017-04-24_19-17-12 photo_2017-04-24_19-18-36 photo_2017-04-24_19-19-32

photo_2017-04-24_19-20-20 photo_2017-04-24_19-20-26

Print Friendly