دومین مرحله انتخابات شوراهای فرهنگی و اجتماعی خوابگاه های دانشجویی در روز سه شنبه مورخ 12 اردیبهشت ماه – روز بزرگداشت معلم- در خوابگاه پسرانه اختیاریه و خوابگاه دخترانه هروی انجام گرفت. آقای دکتر روشن احمدی مدیر محترم فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود که با انجام این انتخابات در تمامی خوابگاه های دانشگاه نظام شورایی به منظور تدوین و اجرا برنامه های فرهنگی نهایی گردید. وی در ادامه نتایج اولیه آراء را به شرح زیر اعلام نمود:

خوابگاه هروی: خانم ها نبی اللهی، نباتی و امینی پور به عنوان اعضاء اصلی و حسن زاده و توکلی به عنوان اعضاء علی البدل

خوابگاه اختیاریه: آقایان یاوند حسنی، ارجمند و کشاورز به عنوان اعضاء اصلی و عزت خواه و واحد به عنوان اعضاء علی البدل

آقای دکتر روشن احمدی در انتها از تلاش های همکاران شاغل در معاونت دانشجویی و معاونت فرهنگی به خصوص سرپرستان مخترم خوابگاه ها سرکار خانم درخشندی و آقای دکتر حسین پور تشکر نمودند.

photo_2017-05-03_10-02-57 photo_2017-05-03_10-03-17 photo_2017-05-03_10-03-23 photo_2017-05-03_10-03-37

photo_2017-05-03_10-01-34 photo_2017-05-03_10-02-21 photo_2017-05-03_10-02-51

Print Friendly