شهريه دوره شبانه مقطع دكتري دوره نوبت دوم (شبانه) سال 1396 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

به اطلاع متقاضيان انتخاب رشته مقطع دكتري دوره نوبت دوم (شبانه) سال 1396 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي مي رساند ميزان شهريه دوره شبانه مقطع دكتري اين دانشگاه در هيأت امناي دانشگاه در دست بررسي است و به احتمال زياد براساس جدول زير (شهريه سال گذشته) با افزايش تا حدود 15 درصد خواهد بود.

 

شهريه_دكتري_96

Print Friendly