دکتر معصومه شهبازی مدرس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دارای سوابق بسیار در زمینه های اجرایی، علمی و پژوهشی به عنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون بیماری های خاص و پیوند اعضاء منصوب شدند.این انتصاب را به سرکار خانم دکتر معصومه شهبازی و جامعه ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون داریم.

photo_2017-05-07_15-49-44 photo_2017-05-07_15-49-49

Print Friendly