ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

فراخوان ثبت نام کارگاه مشاوره

به اطلاع دانشجویان محترم شاهد و ایثارگرمی رساند: کارگاه مشاوره با عنوان (جوان و تعاملات اجتماعي ) و (سلامت و روح دانشجويي) برگزار مي شود. ازکلیه دانشجويان علاقه مند دعوت مي شود اعلام آمادگي به كارگاه مورد دلخواه خودرا تا تاريخ 95/12/8 به صورت حضوری در دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر اعلام نمايند.

Print Friendly