ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

اعزام دانشجویان برتر آموزشی به اردوی فرهنگی – سیاحتی جزیره کیش

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت تقدیر از دانشجویان برتر آموزشی، هفته گذشته از تاریخ 11/26 لغایت  11/29 تعداد 10 نفر از دانشجویان برتر دختر را به اردوی فرهنگی – سیاحتی کیش اعزام کردند. در ادامه ستاد در نظر دارد 10 نفر از دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر پسررا نیز به اردوی کیش اعزام کند.

img_8027

img_8028

Print Friendly