دومین جلسه شوراي مركزي بسيج فرهنگيان پايگاه شهيد زالي

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این جلسه روز دوشنبه 21 فروردین ماه 1395 برگزار گردید و مدیران حوزه های مختلف به تبیین نظرات و برنامه های خود برای سال آتی پرداختند. این خبر تکمیل خواهد شد.

Print Friendly