انتصابات جديد در دانشگاه

  به گزارش روابط عمومي دانشگاه، دكتر حميد رضا عظمتي،  رييس دانشگاه ، طي احكام جداگانه سركار خانم دكتر زهرا كاشانيها و سركار خانم دكترمهرك رحيمي را به ترتيب در سمت رياست دانشكده علوم انساني و معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده ابقأ نمودند.

همچنين رييس دانشگاه، بنا بر مصوبه شوراي دانشگاه دكتر عليرضا ذاكري عضو هيات علمي و مدير گروه علوم زيستي نيز با حفظ سمت مامور  راه اندازي دانشكده مهندسي مواد و فناوري هاي نوين گرديدند

در دانشكده مهندسي معماري و شهر سازي نيز سركار خانم دكتر شاپوريان به عنوان مدير گروه ارتباط تصويري منصوب شدند

براي ايشان از خداوند متعال توفيقات روزافزون خواستاريم

Print Friendly