مجتبی کریمایی طبرستانی

استادیار گروه مهندسی ژئوتکنیک و آب

  • ایمیل: Karimaei @ srttu.edu
  • تلفن: 00982122970060
  • فکس: 00982122970033

زمینه های پژوهشی

شمارهموضوع
1طراحی سازه های هیدرولیکی
2مدلسازی فیزیکی
3مدلسازی جریان و انتقال رسوب
4آب های زیر زمینی
5طراحی بر اساس آنالیز قابلیت اطمینان
6مهندسی محیط زیست

 

سوابق تحصیلی

شمارهمقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر1393
2کارشناسي ارشددانشگاه صنعتی امیرکبیر1388
3کارشناسیدانشگاه مازندران (دانشکده فنی نوشیروانی بابل)1386

 

سوابق اجرایی

شمارهسمتمحلتاریخ شروع
1استادیاردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1395
2مدیر اجرایی نشریه پژوهش های تجربی در مهندسی عمراندانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1396

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

شمارهعنوانمحلتاریخ شروع عضویت
1انجمن هیدرولیک ایرانایران1389

داوری مجلات

شمارهعنوان مجلهناشرتاریخ شروع
1مجله هیدرولیک ایرانانجمن هیدرولیک ایران1389
2مجله علوم و مهندسی آبیاریدانشگاه شهید چمران اهواز1392
3نشریه تحقیقات آب و خاک ایراندانشگاه تهران1396
4نشریه دریا فنوندانشگاه علم و صنعت ایران1396
5نشریه مهندسی سازه و ساختانجمن مهندسی سازه ایران1396
6پژوهش های تجربی در مهندسی عمراندانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران1396

 

جوایز

عنوان
1فارغ التحصیل ممتاز

 

 

مقالات مجلات

[1] Bali M., Karimaei Tabarestani M., Jandaghi M. (2017) “Design of rubble mound breakwater’s armor based on reliability analysis and risk assessment- Case study: Noshahr Port”, Iranian Journal of Marin Technology, 4(2), 53-63. (In Persian)

[2] Karimaei Tabarestani M., Zarrati A. R. (2017) “Local scour calculation around bridge pier during flood event”, Korean Society of Civil Engineering, 21(4), 1462-1472.

[3] Karimaei Tabarestani, M., Salamatian A., (2016), “Physical modeling of local scour around bridge pier”, Malaysian Journal of Civil Engineering, 28(3), 349-364.

[4] Karimaei Tabarestani M.,Zarrati A. R., Azarmidokht H., Anvary, S., (2016), “Design of riprap layer with different stone sizes around rectangular bridge piers with or without an attached collar”, Iran Hydraulic Journal, 10(4), 51-64. (In Persian)

[5] Salamatian, A., Forghani, M. and Karimaei Tabarestani Mojtaba, (2016), “Flow pattern and stress distribution around three spur dike in ninety degree bend”, International Journal of Engineering and Technology, 8(6), 462-467.

[6] Karimaei Tabarestani M., Zarrati A. R., (2015), “Sediment transport during flood event: A review”, International Journal of Environmental Science and Technology, Springer, 12(2), 775 – 788.

[7] Karimaei Tabarestani, M., Zarrati A. R., Mashahir M. B., Mokallaf, E., (2015), “Extent of riprap layer with different stone sizes around rectangular bridge piers with or without an attached collar”, International Journal of Science & Technology (Scientia Iranica), 22(3), 709-716.

[8] Karimaei Tabarestani Mojtaba, Zarrati A. R., Salamatian, A., (2015) “Design of riprap stone around bridge pier using empirical and Neural Network Method”, Civil Engineering Infrastructures Journal, 48(1), 175-188.

[9] Karimaei Tabarestani Mojtaba, Zarrati Amir Reza, (2015) “Effect of flood hydrograph time to peak on local scour around bridge pier”, Iran Hydraulic Journal, 9 (3), 15 – 32. (In Persian).

[10] Salamatian, A., Zarrati A. R., Karimaei Tabarestani Mojtaba, (2014) “Sediment transport in an unsteady flow condition”, Journal of Water Sciences Research, 6 (1), 59-70.

[11] Heidary, H., Zarrati A. R., Karimaei Tabarestani Mojtaba, (2014), ”Bed forms characteristics in a live bed alluvial channel”,International Journal of Science &Technology (Scientia Iranica), 21(6), 1773-1780.

[12] Karimaei Tabarestani Mojtaba, Zarrati Amir Reza, (2013) “Design of stable riprap around aligned and skewed rectangular bridge piers”, Journal of Hydraulic Engineering (ASCE), 139(8), 911-916.

[13] Zokaie M., Zarrati, A. R., Salamatian, A., Karimaei Tabarestani Mojtaba, (2013),” Study on scouring around bridge piers protected by collar using low density sediment”, International Journal of Civil Engineering, 11(3), 199-205.

[14] Karimaei Tabarestani Mojtaba, Zarrati Amir Reza, (2012) “Effect of collar on time development and extension of scour hole around cylindrical bridge pier”, International Journal of Engineering, 25 (1), 11-16.

مقالات همایش‌ها

[1] Karimaei Tabarestani, M., Zarrati A. R. and Salamatian, S. A. (2017), “Effect of bridge pier diameter on collar efficiency”, 37th IAHR World Congress, Kuala Lumpur, Malaysia, August, 13-18.

[2]  بهلولی ف.، دهقان م.، آرزومندی م. و کریمایی طبرستانی م. (1396) ” بررسی خصوصیات مکانیکی بتن با لاستیک بازیافتی”، ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران”، دانشگاه یزد، یزد 19-20 مهر.

[3] شاهمرادی ب.، سلامتیان، ا. و کریمایی طبرستانی م. (1396) “تحلیل قابلیت اطمینان آبشستگی پایین­ دست جت­ های دیواره ­ای با استفاده از روش شبیه­ سازی مونت کارلو”، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، 15 و 16 شهریور.

[4] رشنو ع.، زراتی ا. و کریمایی طبرستانی م. (1396) “مطالعه آبشستگی در گروه پایه دوتایی در راستا و تحت زاویه با راستای جریان”، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، 15 و 16 شهریور.

[5] Karimaei Tabarestani, M., Salamatian, S. A., (2016), “Application of reliability analysis and risk assessment for riprap design at downstream of diversion dams with regard to different design floods- Case study: KAN diversion dam”, 15th Iranian Hydraulic Conference, Qazvin, Iran. December, 14– 15. (In Persian)

[6] Karimaei Tabarestani, M., Zarrati A. R. (2015), “Effect of downstream flow depth on local scour around bridge pier during hydrograph event”, 14th Iranian Hydraulic Conference, Zahedan, Iran. November, 11 – 12. (In Persian)

[7] Karimaei Tabarestani, M., Salamatian, S. A., Roshan, R. (2015), “Application of reliability analysis and risk assessment for riprap design at downstream of diversion dams- Case study: KAN diversion dam”, 14th Iranian Hydraulic Conference, Zahedan, Iran. November, 11 – 12. (In Persian)

[8] Salamatian, A., Forghani, M., Karimaei Tabarestani, M., (2015), “Flow Pattern and Stress Distribution around Three Spur Dike in Ninety Degree Bend”, International conference on water science technology, Bangkok, Thailand, June 25-26.

[9] Karimaei Tabarestani M., Roshan, R., (2015),” Application of reliability analysis and risk assessment for riprap design around bridge pier”, 10th International Conference on civil engineering, Tabriz, Iran, May, 5 – 7. (In Persian)

[10] Karimaei Tabarestani M., Zarrati A. R., (2015),”Effect of collar and flow unsteadiness on riprap stability around bridge pier”, 4th International Conference on Bridge, Tehran, Iran, January. 24-26. (In Persian)

[11] Salamatian, A., Karimaei Tabarestani, M., (2014), “3D configuration of backwater upstream of constrictions”, Scour and Erosion: Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion, Perth, Australia, December, 2 – 4, P. 469.

[12] Salamatian A., Karimaee Tabarestani Mojtaba, Zarrati, A. R., (2014), “Local Scour at a Cylindrical Bridge Pier under a Flood Hydrograph”, RIVER FLOW – 7th International Conference on Fluvial Hydraulics, Lausanne, Switzerland, P. 1387–1391.

[13] Karimaei Tabarestani Mojtaba, Zarrati Amir Reza, (2014),” Design of stable riprap around bridge pier based on reliability analysis- Case study: Bonner Bridge”, 8th National Conference on civil engineering, Babol, Iran, May, 6 – 7. (In Persian)

[14] Salamatian, A., Zarrati A. R., Karimaei Tabarestani Mojtaba, (2013) “Sediment transport in an unsteady flow condition”, 9th River Engineering Conference, Ahvaz, Iran, January. (In Persian)

[15] Karimaei Tabarestani Mojtaba, Zarrati Amir Reza, (2013) “Effect of flood hydrograph time to peak on local scour around bridge pier”, 12th Iranian Hydraulic Conference, Karaj, Iran. September, 29 – 31. Best paper, (In Persian)

[16] Salamatian A., Ghodsian, M., Karimaei Tabarestani Mojtaba, Foyouz, E., Pirestani, M.R. (2011) “ The effect of time on uniform and non-uniform sediment in scour hole dimensions downstream of impinging jets”, 34th IAHR World Congress , Brisbane, Australia, P. 3753-3760.

[17] Tahershamsi A., Geranmehr M., Karimaei Tabarestani Mojtaba, Mahboubi J., (2009) “Effect of Radiator Positions on Heat Distribution in the Building Using Numerical Model”, World Academy of Science, Engineering and Technology Conference, Venice, Italy.

[18] Karimaee Tabarestani M., Zarrati, A. R., Zokaie M., (2009), “Effect of sediment density on local scour around bridge pier”, 8th Iranian Hydraulic Conference, Tehran, Iran, December, 15- 16. (In Persian)

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهندهComments
1دستورالعمل روش‌های مهندسی رودخانه در مقابله با تاثیرات رودخانه بر روی جاده و راه‌آهنامیر رضا زراتی، مجتبی کریمایی طبرستانی، سید امین سلامتیان، مهدیار خانپور1388 پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری طرح پژوهشي
2تاثیر غیر ماندگاری جریان بر آبشستگی در اطراف پایه های پل و عملکرد طوق و سنگچین مجتبی کریمایی طبرستانی، امیر رضا زراتی1394 شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیروطرح پژوهشي

کتاب ها

تصویر جلدعنوان
کتاب عنوان، نویسندگان، انتشارات، 1391Morepdf
کتاب عنوان، نویسندگان، انتشارات، 1391Morepdf
کتاب عنوان، نویسندگان، انتشارات، 1391Morepdf

مقطع کارشناسی

 مکانیک سیالات، هیدرولیک و آزمایشگاه، مهندسی محیط زیست، آب های زیرزمینی، بناهای آبی، مهندسی آب و فاضلاب، هیدرولوژی مهندسی، اصول مهندسی سد

مقطع کارشناسی ارشد

مدلساری فیزیکی، سدهای خاکی، هیدرودینامیک، مهندسی رودخانه، هیدرولیک محاسباتی