نام و نام خانوادگی: فاطمه طبیب محمودی

درجه علمی: استادیار

  • ایمیل: fmahmoudi @ srttu.edu
  • تلفن: 00982122970021
  • فکس: 00982122970021
  • گروه: گروه مهندسی نقشه برداری

زمینه های پژوهشی

موضوع
1تشخیص عوارض شهری
2ادغام داده های سنجش از دور
3آنالیز شیء مبنا

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکتریدانشگاه تهران1393
2کارشناسي ارشددانشگاه تهران1383

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1عضویت هیات علمیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1395-تاکنون
2

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوانمحلتاریخ عضویت
1تست تست تست تستایران1392 – تا کنون
2تست تست تست تستایران1391
3تست تست تست تستایران1391

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
1پژوهش های جغرافیای طبیعیدانشگاه تهران- موسسه جغرافیا(1395-تاکنون)

 

جوایز

عنوان
1تست تست تست تست
2تست تست تست تست
3تست تست تست تست

مقالات مجلات

عنواننویسندگانمجلهسال چاپوضعیتPdf
1Context Aware Modification on the Object Based Image Analysisفاطمه طبیب محمودی، فرهاد صمدزادگان، پیتر رینارتزJournal of the Indian Society of Remote Sensingدسامبر 2015چاپ شدهpdf
2 Object Recognition based on the Context Aware Decision Level Fusion in Multi Views Imageryفاطمه طبیب محمودی، فرهاد صمدزادگان، پیتر رینارتزIEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing اکتبر 2014چاپ شدهpdf
3 Multi-Agent Recognition System based on Object Based Image Analysis Using WorldView-2فاطمه طبیب محمودی، فرهاد صمدزادگان، پیتر رینارتزPhotogrammetric Engineering and Remote Sensingفوریه 2014چاپ شدهpdf
4Object oriented image analysis based on multi-agent recognition systemفاطمه طبیب محمودی، فرهاد صمدزادگان، پیتر رینارتزComputers&GeoScience, Elsevierژانویه 2013چاپ شده
5An agent-based method for automatic building recognition from lidar dataفرهاد صمدزادگان، فاطمه طبیب محمودی، تونی شنکCanadian Journal of Remote Sensingژوئن 2010چاپ شده
6Information fusion of Lidar range and intensity data for automatic building recognitionفرهاد صمدزادگان، فاطمه طبیب محمودی، تونی شنکInternational Journal of Image and Data Fusionژانویه 2011چاپ شده
7ارائه يک روش چند عاملي به منظور تشخيص اتوماتيک ساختمان بر اساس داده هاي ليدار. فاطمه طبیب محمودی،فرهاد صمدزادگاننشريه تخصصي مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مکانياسفند 1388چاپ شده
8تعيين فضاي بهينه در طبقه بندي عوارض در مناطق شهري بر مبناي ادغام تصاوير هوايي رقومي و داده هاي ليداراحمد جواهری، فاطمه طبیب محمودینشريه تخصصي مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مکانياسفند 1389چاپ شده
9مروري بر استانداردهاي بين المللي توليد مدل هاي رقومي ارتفاعي سطح زمينفاطمه طبيب محمودي، محمد علي آزون، منوچهر معصومي، حميد اسماعيلينشريه تخصصي مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مکانيآذر 1391چاپ شده

مقالات همایش‌ها

تاریخعنوان همایشمحل برگزاریعنوان مقالهاسامی همکارانPdf
1  مهر 1394SMPR 2013تهرانA DECISION LEVEL FUSION METHOD FOR OBJECT RECOGNITION USING MULTI-ANGULAR IMAGERYFatemeh Tabib Mahmoudi, Farhad Samadzadegan, Peter Reinartzpdf
21390Image Information Processing (ICIIP)هند Optimum band selection in hyperspectral imagery using swarm intelligence optimization algorithmsFarhad Samadzadegan, Fatemeh Tabib Mahmoudipdf
31389GIS Ostrava 2010جمهوری جکA Multi-Agent strategy for automatic 3D object recognition based on the fusion of Lidar range and intensity dataFarhad Samadzadegan, Fatemeh Tabib Mahmoudipdf
 41388Urban Remote Sensing Event, 2009 Jointشانگهای، چینA multi-agent method for automatic building recognition based on the fusion of Lidar range and intensity data. Farhad Samadzadegan, Tony Schenk, Fatemeh Tabib Mahmoudi
 51388GIS Ostrava 2009An Agent-Based Method for Automatic Building Recognition Based on Lidar Data.
Farhad Samadzadegan, Fatemeh Tabib Mahmoudi

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهندهComments
1مشارکت در تدوين طرح جامع کمک ناوبری برای بنادر ايران پرديس دانشکده های فنی دانشگاه تهران1388 سازمان بنادر و دریانوردی ایران طرح پژوهشي
2تحقيق در زمينه تدوين زيرساخت داده­های مکانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  پرديس دانشکده های فنی دانشگاه تهران1389 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتطرح پژوهشي

کتاب ها

تصویر جلدعنوان
ادغام داده ها در سنجش از دور، مفاهيم و کاربردها، فرهاد صمدزادگان، فاطمه طبیب محمودی، انتشارات دانشگاه تهران، 1391Morepdf
فصلی از کتاب IET Book: Swarm Intelligence – From Concepts to Applications (PBCE110) (Print: 978-1-78561-313-5, eBook: 978-1-78561-314-2)(IET, UK) ، پذیرفته شده برای چاپ

دروس تدریس شده

عنواندانشکدهآغازپایان
مبانی فتوگرامتری2، عمليات فتوگرامتری 2 و 4دانشکده فنی دانشگاه تهران1390-911391-92
مبانی فتوگرامتری 2، عمليات فتوگرامتری 2، مبانی دورکاوی، دورکاوی کاربردیدانشگاه تفرش1391-921391-92
مبانی و عمليات فتوگرامتری 2، مبانی برنامه نويسی کامپيوتردانشگاه آزاد قزوين 1393-941394-95
مدیریت داده های سنجش از دور(ارشد)- مدلسازی رقومی سطح(ارشد)- فتوگرامتری 3، فتوگرامتری 2دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1394-95تاکنون

کارگاه‌های برگزار کرده

مکانزمانعنوان