در تاریخ 96.1.16 ، اولین دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق “آقای حمید کریمی روزبهانی”  از رساله خود با عنوان “نقش ویژگیهای بصری در سامانه بینایی انسان برای بازشناسی مقاوم به تغییرات اشیاء” دفاع نمود. برای ایشان موفقیت روزافزون را از درگاه احدیت آرزومندیم.

%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%85%db%8c

 

Print Friendly