کاربرگ شماره 1- تعیین استاد راهنما

کاربرگ شماره 2 – پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد

کاربرگ شماره 3 – گزارش پيشرفت كار پايان نامه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

کاربرگ شماره 4 – ارزشیابی تولیدات علمی مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

کاربرگ شماره 5 – آمادگي دفاع دانشجو از پايان نامه كارشناسي ارشد

کاربرگ شماره 6 – درخواست مجوز دفاع

کاربرگ شماره 7 – صورتجلسه دفاع از پایان نامه

کاربرگ شماره 8 – کاربرگ ارزشيابي پايان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

کاربرگ شماره 9 – کاربرگ جمع بندی ارزشيابي پايان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

کاربرگ شماره 10 – تأییدیه انجام اصلاحات توسط اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان‌نامه

کاربرگ شماره 11 – تسویه حساب دانشجویان کارشناسی ارشد با دانشکده

کاربرگ شماره 12 – ارسال مدارک دانشجو برای تسویه حساب

کاربرگ شماره 21- معادل سازی و تطبیق واحد

کاربرگ شماره 22- تمدید نیمسال چهارم و پنجم

کاربرگ شماره 23- تمدید نیمسال ششم

کاربرگ شماره 24- کمیسیون موارد خاص

کاربرگ شماره 25- تعهد دانشجو برای مشروطی و اخراجی

کاربرگ شماره 26- تقاضاي موجه نمودن غيبت امتحاني

کاربرگ شماره 28- اعلام نمره به برای ترمیم معدل

کاربرگ شماره 29- حذف اجباری درس

کاربرگ شماره 30- تقاضای حذف اجباری ترم

کاربرگ شماره 31- تقاضاي مهمان شدن

کاربرگ شماره 32- تقاضای مرخصی

کاربرگ شماره 33- درخواست انصراف از تحصیل

کاربرگ شماره 34- درخواست تاییدیه و ریزنمرات

امروز چهار فروردین هزار و سیصد و نود و هفت

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: 2272
education@srttu.edu