کاربرگ شماره 51- تعیین دروس دوره دکتری

کاربرگ شماره 52 – مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد

کاربرگ شماره 53 – معادل سازی و تطبیق واحد در دوره دکتری

کاربرگ شماره 54 – تعيين استاد راهنما براي دانشجويان دكتری

کاربرگ شماره 55 – مجوز برگزاري آزمون جامع دكتری

کاربرگ شماره 56 – ارزشيابي آزمون جامع دكتری

کاربرگ شماره 57 – گزارش آزمون جامع

کاربرگ شماره 58 – قرارداد دستیار آموزشی

کاربرگ شماره 59 – تعريف پیشنهاده رساله دكتری

کاربرگ شماره 60 – درخواست مجوز دفاع از پیشنهاده پژوهشی دکتری

کاربرگ شماره 61 – گزارش دفاع از پیشنهاده پژوهشی دکتری

کاربرگ شماره 62- ثبت‌ نام واحد رساله دكتری

کاربرگ شماره 63- گزارش نیمسال پيشرفت رساله دكتری

کاربرگ شماره 64- تمديد رساله دانشجويان دوره دكتری

کاربرگ شماره 65- تمدید نیمسال نهم

کاربرگ شماره 66- تمدید نیمسال دهم و یازدهم

کاربرگ شماره 70- تأييد توانايي دفاع از رساله

کاربرگ شماره 71- تایید اعتبار علمی مقالات مستخرج از رساله دانشجویان دکتری

کاربرگ شماره 72- درخواست مجوز دفاع از رساله دکتری

کاربرگ شماره 73- ارزيابي رساله دكتري توسط استادان

کاربرگ شماره 74- تعهد انجام اصلاحات و تسويه حساب

امروز سیزده خرداد هزار و سیصد و نود و هفت

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: 2272
education@srttu.edu