بازدید از منزل امام و حسینیه جماران نیز ساعت 9 تا ۱۲ با حضور ۱۳ نفر انجام شد. با سپاس از آقای حقی که این برنامه را همراهی کردند.
لازم به توضیح است که این برنامه قرار بود برای اساتید برگزار شود در تاریخ ۱۳ بهمن و به دلیلی به ۲۰ موکول شد، با جماران و نقلیه هم ۲ بار هماهنگ شد، نامه هم فرستادیم، ۲ بار پیامک هم فرستادیم. در این رابطه هم از آقای صدقی تشکر می کنم. و البته پیشنهاد دهنده هم آقای دکتر تقی یاری بودند.

Print Friendly