روز سه شنبه به تاریخ 16/12/95 هیاتی از فدراسیون اسکواش به همراه رئیس فدراسیون اسکواش جهت هماهنگی برای انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید رجایی به این دانشکده آمدند و بعد از بازدید از امکانات ورزشی و سالن اسکواش دانشکده مقدمات لازم در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری را انجام دادند.

 

dscn1054

Print Friendly