کارگاه آشنایی با کینزیوتیپ در روز چهارشنبه مورخ 15/10/95 در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید. در این کارگاه کاربردی شرکت کنندگان با اصول اولیه استفاده از کینزیوتیپ در ورزش آشنا گردیدند. لازم به ذکر است که کارگاه مذکور با هدف ارتقاء مهارتهای شغلی و افزایش ظرفیت کارآفرینی رشته علوم ورزشی با همت مرکز آموزهای آزاد دانشکده و با مدیریت آقای دکتر هادی صمدی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و رئیس مرکز آموزهای آزاد برگزار گردید. dscn0657 dscn0670

Print Friendly