بازدید برخی از مدیران حوزه معاونت دانشجویی و دانشکده ها

دکتر محمد سلطانی -مدیر امور دانشجویی

دکتر امیر حسین منظمی-رئیس اداره تربیت بدنی

حامد ولیخانی- رئیس اداره خوابگاه ها

دکتر صالح پور و شیرازیان معاونین محترم دانشکدههای علوم ورزشی ،مکانیک و عمران

در حاشیه این بازدید ضمن مراجعه به برخی  اتاق ها و حضور در جمع دانشجویان به تماشای فینال مسابقات گل کوچیک خوابگاه حافظ به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه ها پرداختند معاونت دانشجویی از حضور روئسا و معاونیت دانشکده هایی که حضور داشتند قدردانی می نماید.

Print Friendly