انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دوره آموزشی ابزارهای تحقیق و مستند سازی پژوهش های علمی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار خواهد کرد.

دانشجویان علاقه مند جهت ثبت نام به دفتر انجمن علمی مراجعه نمایند.

مدت دوره: 22 ساعت

تاریخ ثبت نام: 95/11/30 الی 95/12/2

ساعت: 12/30 الی 13/30

photo_2017-02-18_08-00-55

Print Friendly