نوزدهمین مجمع اتحادیه انجمن های علمی مهندسی برق در دانشگاه شیراز مورخ 13 و 14 اردیبهشت برگزار گردید. پدرام داداشیان دانشجوی کارشناسی مهندسی برق الکترونیک به سمت “بازرسی اتحادیه” منصوب گشت.

 

Print Friendly