انتخاب سرکار خانم محبوبه شاه حسینی به عنوان برگزیده اولین جشنواره الگوی برتر تدرس از دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید رجایی را به جامعه ورزشی دانشگاه تبریک عرض می نمائیم . امیدواریم در سایه الطاف الهی شاهد پیشرفت سرکار عالی باشیم . 002

 

Print Friendly