امضاي تفاهم نامه با انجمن هيدروگرافي ايران

پيرو پيگيري هاي انجام يافته در گروه آموزشي نقشه برداري بين دانشگاه و انجمن هيدروگرافي ايران تفاهم نامه همكاري آموزشي براي دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت منعقد گرديد.

هيدروگرافي (آبنگاري) شاخه اي از مهندسي نقشه برداري است كه وظيفه تهيه اطلاعات مكاني جهت كليه امور مطالعاتي و اجرائي مرتبط با حوزه هاي آبي را به عهده دارد. با توجه به وجود حوزه هاي وسيع آبي كشور، از جمله خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر، نياز به نيروي متخصص در اين رشته همواره در كشور وجود داشته و خواهد داشت. تنظيم تفاهم نامه مابين اين دانشگاه و انجمن هيدروگرافي ايران گامي مهم و ارزشمند در راستاي ارتقا اين رشته در كشور محسوب مي شود.

%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%87%d9%8a%d8%af%d8%b1%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86

Print Friendly