Print Friendly

خط ارتباطی نقطه به نقطه جهت اتصال به شبکه دولت در روز چهارشنبه 27 بهمن 1395 توسط اداره نصب مرکز مخابراتی شاهد در دانشگاه نصب شد.

این خط به همت رئیس محترم دانشگاه و معاون محترم اداری-مالی دانشگاه و با  تلاش کارشناسان دانشگاه از مرکز مخابراتی شاهد تحویل گرفته شد.

img_1799 20170206_114804