اطلاعيه زمانبندي جلسه ارزيابي تخصصي و مصاحبه داوطلبان تحصيل در مقطع دكتراي مهندسي سازه

موارد و مدارك زير قبل از انجام مصاحبه از داوطلب توسط كارشناس تحصيلات تكميلي در دانشكده دريافت خواهد شد:   1-اصل فيش پرداختي 2- فرم شماره يك تكميل شده 3- اصل و كپي تمامي مدارك مطابق با اطلاعيه تحصيلات تكميلي دانشگاه (در 2 پوشه جداگانه) 4- دو نسخه لوح فشره حاوي اسكن تمامي مدارك و فرم‌ها (روي لوح فشرده نام و شماره داوطلبي درج شود)     لازم به ذكر است عدم حضور در تاريخ و ساعت مقرر به منزله انصراف تلقي خواهد شد جدول زمانبندي پيوست مي باشد اطلاعيه-2.pdf (441 downloads)

Print Friendly