روز پنج شنبه مورخ 96/2/28 اداره تربیت بدنی اردوی یک روزه کوه نوردی پسران دانشگاه شهید رجایی را به سمت کوههای فشم -لالون – چشمه  تلخاب برگزار نمودند در این اردو که کارمندان دانشگاه و دانشجویان حضور داشتند، که بعد از حدود 4 ساعت پیاده روی در کوه های زیبای لالون ساعت 14 اردو به پایان رسید دانشجویان به همراه تیم همراه به دانشگاه بازگشتند

photo_2017-05-20_09-43-28 photo_2017-05-20_09-43-40 photo_2017-05-20_09-43-49 photo_2017-05-20_09-44-22  .

Print Friendly