بعد از برگزاری موفق اردوی بازدید از فدراسیون  قایقرانی  برای دختران به منظور آشنایی دانشجویان پسر با ورزش قایقرانی روز یک شنبه مورخ 96/2/17 پیرو هماهنگی های به عمل آمده با فدراسیون قایقرانی و به منظور ایجاد شور و انگیزه در آنها این اردو برگزار شد. پس از ورود به ورزشگاه آزادی دانشجویان وارد دریاچه آزادی و محل تمرین تیم های ملی شدند که پس از دیدن تمرین اعضای تیم ملی با اعضای این تیم و مربی آنها به صحبت نشستند.

همچنین پس از آن دانشجویان با انواع رشته ها در قایقرانی و انواع قایق های موجود در این رشته و مواد مسابقات آنها و نحوه کارکرد و استفاده از قایق ها به صورت عملی و تئوری آشنا گردیدند.

photo_2017-05-13_16-18-27 photo_2017-05-13_16-18-42

Print Friendly