درهفته گذشته طی روز های یکشنبه و دوشنبه ساعات 12 الی 13:30 در مکان دانشکده معماری کلاس 502مورخ 96/1/20 و 96/1/21 دومین جلسه از کارگاه خط تحریری دانشجویان دبیری با شعار «ما معلمان خوش خطی خواهیم بود» برای دوگروه خانمها و آقایان برگزار شد. این کارگاه ها برای ده جلسه پیش بینی شده است.

photo_2017-04-15_13-57-31 photo_2017-04-15_13-58-28

Print Friendly