نمایشگاه خیریه دانشگاه همانند سال های گذشته در اسفند ماه برگزار گردید.

فعالیت نمایشگاه از روز سه شنبه مورخ 10 اسفند ماه آغاز و تا روز شنبه 21 اسفند ادامه می یابد.

Print Friendly