روز دوشنبه مورخ 16 اسفند ماه آخرین جلسه کافه دبیری در سال 1395 برگزار گردید. اقای باقری دبیر کانون دبیران جوان عنوان آخرین جلسه سال 1395 را «معلم اثر بخش» اعلام کرد که همانند جلسات قبل آقای دکتر جعفر پور معاون دانشجویی، فرهنگی و فنی دانشکده علوم انسانی مسئولیت این گردهمایی و سمینار را بر عهده داشتند. اهم مطالب مطرح شده در جلسه عبارت بودند از:

1. به طور کلی اثر بخشی یعنی اینکه درحین انجام کاری همزمان با اینکه به هدف نزدیک میشویم رضایت و لذت را دراحساس مخاطبمان و خودمان ببینیم و معلم اثر بخش هم شامل این قائده میشود.

2.معلم اثر بخش دارای ویژگی های زیادی هست که برخی ازآنها به ترتیب زیر مورد گفت و گو قرار گرفت.

الف)مهارت افزایی در دانش آموزان.

ب)انتخاب روش تدریس مختلف و مناسب باموقعیت های مختلف درکلاس به جای استفاده از روش تدریس ثابت،بدون انعطاف و از قبل تعیین شده.

ج) تقویت و افزایش توانمندی در اجرای کارگروهی

د)معلم اثر بخش باحفظ حدود درکلاس کاپیتان هست ن مربی.

و مجموعه نکات ارزشمند دیگر ک حضور شرف دانشجویان دبیری ارائه گردید.

در پایان دکتر جعفر پوردانشجویان را به مطالعه تشویق و کتاب ” روشهای آموزش و تدریس” را به حضار معرفی و پیشنهاد نمود.

photo_2017-03-07_12-12-15 photo_2017-03-07_12-12-19

Print Friendly